Heidi Imkamp - vocals

 

André Genenger - guitar

 

Stefan Deppe - guitar

 

Oliver Imkamp - keyboard

 

Dirk Stöcker - bass

 

 

Ralf Rombach - drums